Kế hoạch hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2020

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Kế hoạch hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2020

26/08/2020 00:00:00
Kế hoạch hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2020

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Số:         /KH-CĐYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc                    

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2020   

 

Căn cứ Quyết định số 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề (nay là Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp);

Căn cứ Kế hoạch số 646/KH-SLĐTBXH ngày 06/03/2020 của Sở lao động – thương binh và xã hội về Kế hoạch Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020 của Trường cao đẳng y tế Hà Đông;

Nhà trường thông báo tới các đơn vị kế hoạch Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong trường;

- Giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, đổi mới phương pháp sư phạm; khuyến khích động viên nhà giáo học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng nghề và năng lực sư phạm;

- Đánh giá thực chất năng lực giảng dạy của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Phát hiện các phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả cao để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các bộ môn toàn trường;

- Tuyển chọn nhà giáo tham dự Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp thành phố 2020.

2. Yêu cầu

- Thu hút đông đảo nhà giáo các bộ môn, nhà giáo kiêm nhiệm tại các phòng ban trong nhà trường tham dự.

- Đảm bảo tính khách quan, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức.

- Lựa chọn được những bài giảng điển hình và những nhà giáo tiêu biểu tại Hội giảng cấp trường để tham gia Hội giảng cấp cao hơn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận năng lực của người học.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng tham gia

Các nhà giáo giảng dạy các môn học chung và nhà giáo giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn nghề (bao gồm nhà giáo kiêm nhiệm tại các phòng ban, trung tâm) trong toàn trường.

2. Số lượng nhà giáo tham gia

- Đối với các bộ môn: Yêu cầu mỗi bộ môn ít nhất 01 nhà giáo đăng ký tham gia

- Đối với các phòng ban, trung tâm có nhà giáo kiêm nhiêm: Không quy định số lượng đăng ký tham gia.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI GIẢNG

1. Nội dung

- Nhà giáo tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng (lý thuyết hoặc thực hành hoặc tích hợp). Nội dung bài giảng do Nhà giáo tự chọn trong chương trình được phân công giảng dạy. Thời gian trình giảng bài giảng lý thuyết là 45 phút, bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu) là 45 phút và bài giảng tích hợp là 60 phút. Bài giảng được hiểu là một nội dung trong chương trình giảng dạy của môn học/mô đun theo chương trình đào tạo một ngành/nghề cụ thể của bộ môn.

 • Nhà giáo tham gia Hội giảng chỉ thực hiện trình giảng, không kiểm tra nhận thức hoặc xử lý tình huống sư phạm.
 • Học sinh/sinh viên tham gia các bài trình giảng của Nhà giáo phải là học sinh/sinh viên đang theo học tại bộ môn tham gia Hội giảng.

2. Thời gian tổ chức Hội giảng

- Dự kiến tổ chức: Ngày 28/09/2020 – 29/09/2020

- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng trước ngày 30/08/2020 và nộp hồ sơ bài giảng trước ngày 24/09/2020.

3. Địa điểm: Theo đăng ký của các Bộ môn.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Các đơn vị có Nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2020 thực hiện thủ tục gồm:

1. Danh sách đăng ký: Các đơn vị lập Danh sách đăng ký số lượng, tên Nhà giáo tham gia và loại bài giảng (lý thuyết, thực hành, tích hợp) (theo mẫu Phụ lục 1) gửi về Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học trước ngày 30/8/2020

2. Hồ sơ bài giảng của giáo viên, giảng viên:

2.1. Số lượng: nộp 04 bộ gồm:

- Giáo án bài giảng

- Đề cương (nội dung) chi tiết bài giảng

- Nội dung tổng quát chương trình môn học/mô đun thể hiện vị trí bài giảng trong chương trình môn học/mô đun.

2.2. Hồ sơ bài giảng của nhà giáo:

Nhà giáo đóng quyển, thứ tự các nội dung được sắp xếp theo thứ tự quy định tại điểm 2.1 mục IV. Hồ sơ bài giảng được quy định như sau:

- Nội dung

- Màu bìa:

+ Màu trắng: Đối với bài giảng thuộc môn học chung

+ Màu khác: Đối với bài giảng thuộc môn học/mô đun chuyên môn ngành/nghề.

Lưu ý: Mẫu hồ sơ bài giảng đăng tải trên website nhà trường

IV. KINH PHÍ

Theo Quy chế Chi tiêu nội bộ nhà trường năm 2020

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ môn, phòng, trung tâm

- Triển khai đăng ký tham gia Hội giảng đến các Nhà giáo.

- Lập danh sách Nhà giáo đăng ký tham gia Hội giảng gửi phòng Đào tạo và Quản lý khoa học

- Thực hiện thông qua bài giảng của các Nhà giáo đăng ký tham gia hội giảng.

2. Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng

- Nhận đăng ký tham dự Hội giảng từ các đơn vị, lên lịch Hội giảng trình Hiệu trưởng duyệt và thông báo lịch Hội giảng cho các đơn vị.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả Hội giảng, ra quyết định công nhận kết quả và khen thưởng các Nhà giáo đạt giải, trình Hiệu trưởng duyệt.

Nơi nhận:

-Ban Giám Hiệu

- Phòng, bộ môn, trung tâm

-Lưu VT, ĐT&QLKH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trường

 

                                                                                                    

 

Quảng cáo
 • banner goc phai
Đối tác
 • Y hà nội 2
 • AL01
 • AL02
 • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập:5730
 • Trong ngày: 5874
 • Trong tuần:4467
 • Tổng lượt truy cập: 12927446